Alg. voorwaarden

Artikel 1 Verplichtingen van de Rijschool: 

1. Je krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen ( WRM ). Zo heeft hij of zij onder andere een geldig “instructeurcertificaat”.
2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
3. Je examen moet binnen 2 weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag elektronisch naar het exameninstituut sturen en de kosten voldoen.
4. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen aflegt in een vervangende lesauto.
5. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk zijn een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

Artikel 2 Verplichtingen van de cursist: 

1. Om lessen te volgen moet je 16.5 jaar zijn. Tevens dien je tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.
2. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
3. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 24 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 24 uur wel meegerekend, indien instructeur niet bereikbaar dan afmelden door het sturen van sms-bericht/ Whatsapp bericht.
4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaald. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis.

Geen dringende reden is ziekte, zonder spoed ziekenhuisopname of vakantie.

5.De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
6. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (overeenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
7. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3 Over de betaling van de afgenomen diensten gelden enkele regels: 

1. Het is gebruikelijk dat je direct na je rijles (bij afnemen van losse lessen) contant betaalt en dat je bij het ontvangen van theorieboeken en ander materiaal contant hiervoor betaalt. Je mag ook schriftelijk met je rijschool afspreken om op andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank of giro.
2. lespakketten kunnen in maximaal 3 termijnen worden betaald. Deze facturen worden verspreid verzonden, dit kan worden betaald per bank of giro.
3. Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt dit echter ook achterwege gelaten nemen wij telefonisch contact met je op.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van 15,00 aan administratiekosten.
Bovendien mag de rijschool rente gaan rekenen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de afgesproken rijles. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
4. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan en gaat inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen.

Artikel 4 Overeenkomst 

1. Voor het volgen van een lespakket zal er een overeenkomst ondertekend moeten worden.
2. Bij het afnemen van een lespakket is betaling in 3 termijnen mogelijk.
3.Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie. Het overgebleven lestegoed wordt teruggestort op je rekening.
4. Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het praktijkexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het praktijkexamen.

Artikel 5 Rij(her)examen of tussentijdse toets: 

1. Ten tijde van een examen dienen alle openstaande posten voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is heeft de instructeur de mogelijkheid om het examen niet door te laten gaan. De kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de cursist.
2. Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen twee weken nadat je het examen hebt aangevraagd een en ander bij CBR, te hebben aangevraagd.
3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende: Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen ( zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs ), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen.
4. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Als jij aangeeft dat je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient jouw rijschool je schriftelijk aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.
5. Na het niet behalen van het 1e praktijkexamen worden er minimaal 7 extra lessen gevolgd. Deze worden tegen een verlaagd tarief gefactureerd.

Artikel 6 Annulering examen: 

1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool zal verder geen kosten aan je door berekenen voor het verloren lesuur.
2. Als de lesauto door ( bijvoorbeeld door onverwacht defect ) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden kan het examen worden geannuleerd. Deze kosten zijn voor rekening voor Autorijschool Arink.

Artikel 7 Stoppen met de lessen: 

1. Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Als je geen lespakket hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding altijd per direct stoppen. Hierbij dient alsnog 24 uur voor afgesproken lesuren in acht genomen te worden.
2. Heb je een lespakket afgesproken en besluit je te stoppen met de rijopleiding kan, binnen een termijn van 12 maanden na ondertekenen van overeenkomst, restitutie van het lesgeld plaatsvinden.  Standaard dient het complete lespakket te worden voldaan en hier zal geen restitutie voor plaatsvinden. Tenzij anders overeengekomen met de instructeur.
3. De instructeur heeft altijd de mogelijkheid om de rijopleiding zonder opgave van een reden stop te zetten. Hierbij zullen alle reeds vooruitbetaalde bedragen terugbetaald worden.

Artikel 8 Vrijwaring / Aansprakelijkheid

1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
b. Als je je tijdens de rijles zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk gesteld worden.
2. Je dient de rijschool zal op de hoogte te brengen indien je ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.

Artikel 9 

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 10 

Betaling kan geschieden op bankrekening nummer: NL98 INGB 000 3995044 t.n.v. Autorijschool Arink.